Spinoza Bibliography

Published by the Spinoza-Gesellschaft e.V. and directed by Manfred Walther

Quick Search

Search
Report bibliographic entry
Report bibliographic correction
Links
Contact
Imprint

Recent Entries > Detailed View (Default view)

Table view

Nieuwentijt, Bernard:
Gronden van zekerheid : of de regte betoogwyse der wiskundigen so in het denkbeeldige, als in het zakelyk ; ter wederlegging van Spinosaas [sic!] denkbeeldig samenstel ; en ter aanleiding van eene sekere sakelyke wysbegeerte, aangetoont

Amsterdam : Pauli, 1720. - 56, 458 pp.

Works contained: Ostade, Jacob van: Voorberigt [...] (unpaginiert/no pagination) ;
Het leven des schryvers (unpaginiert, no pagination)
Gronden van zekerheid: 1-458
Mention of Spinoza: Gronden van zekerheid. Vierde Deel. Wederlegging van de redeneer en betoogwyse van B. D. Spinosa [...]: 244-387 ; ferner/further: viele andere/many more
Other editions / translations: Erneut/again: Den Tweden Druk. - 1728. - [28], 456 pp. // Den Derden Druk. - Amsterdami : Pauli, 1754. - [LIV], 456 S. // Auszug/Excerpts (Veerde deel) in: Nieuwentijt, Bernard: Een zekere, zakelijke wijsbegeerte / Uitgeg., ingel. en van aantekeningen voorzien dor R. H. Vormij. - Utrecht : Ambo/Baarn, 1988: 99-115

Literature type: Monographs
Language: Dutch
Thematic areas: Metaphysics / ontology, Epistemology / methodology / philosophy of mind, Logic and mathematics, Philosophy of politics and law, Theology / biblical hermeneutics / philosophy of religion, Reception history

Autopsy: yes

Link to this page:

Back

Have you discovered inaccurate information?

Report bibliographic correction / completion

Top of page Back to top of page