Spinoza Bibliography

Published by the Spinoza-Gesellschaft e.V. and directed by Manfred Walther

Quick Search

Search
Report bibliographic entry
Report bibliographic correction
Links
Contact
Imprint

Recent Entries > Detailed View (Default view)

Table view

Rabus, Pieter:
Rezension zu/Review of: Het leven van B. de Spinoza, met eenige aanteekeningen over zyn bedryf, schriften, en gevoelens door den Heer Bayle, [...] nevens een kort betoog van de waarheit des christelyken Godtsdients [...] door den Heer Jaquelot, [...] vertaalt door F. Halma ; De Voorreden behelscht eenige aanmerkingen tegens 't levensvervolg van Philopater

In: De Boekzaal van Europe September/October (1698), 291-305

Literature type: Reviews
Language: Dutch

Link to this page:

Back

Have you discovered inaccurate information?

Report bibliographic correction / completion

Top of page Back to top of page